Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten van SolarSystemCare met een afnemer, of  aangaande leveringen / verkoop van artikelen/diensten  zonder getekende overeenkomst. Wij raden u aan deze voorwaarden goed door te lezen.

 1. Algemeen

1.1.    Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SolarSystemCare zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2.    Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden,dan zijn deze voor SolarSystemCare slechts bindend, indien en voor zover deze door SolarSystemCare  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 1. Definities

2.1.    SolarSystemCare: gevestigd te Bussum en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel  onder registratienummer 57711348.

2.2.    Product: SolarSystemCare: een PV –systeem bestaande uit (meerdere) zonnepanelen (fotovoltaïsche panelen) met toebehoren.

Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door SolarSystemCare schriftelijk zijn aanvaard.

2.3.    Website: de website van SolarSystemCare, te raadplegen via www.solarsystemcare.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2.4.    Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met SolarSystemCare

2.5.    Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen SolarSystemCare en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

2.6.    Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 1. Totstandkoming overeenkomst

3.1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper volledig en ingevulde en ondertekende bestelformulier is ontvangen en aanvaard, dan wel door koper een mail wordt gestuurd met daarin een bevestiging, verwijzend naar een gedane offerte.

3.2.    Het al dan niet tot stand komen van de overeenkomst wordt door SolarSystemCare binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelformulier aan de koper schriftelijk medegedeeld.

3.3.    Annulering van de overeenkomst: Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst te ontbinden, per email aan SolarSystemCare.

3.4.    De overeenkomst is onherroepelijk na volledige uitvoering van de dienst, en dat de uitvoering met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument zal plaatsvinden. Deze instemming gebeurt schriftelijk waarbij de consument ook verklaart dat de producten door installatie niet kunnen worden teruggenomen.

3.5.    Alle aanbiedingen van SolarSystemCare zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt zijn inclusief btw, tenzij andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.6.    Door SolarSystemCare wordt slechts een standaardinstallatie aangeboden en uitgevoerd zoals in het informatiemateriaal is omschreven.

3.7.    De installatiewerkzaamheden van SolarSystemCare worden door gecertificeerde monteurs en elektriciens uitgevoerd indien gebruik wordt gemaakt van het SolarSystemCare aanbod om de zonnepanelen te installeren. In de overeenkomst worden alle kosten genoemd, bijkomende kosten zijn dan ook uitgesloten.

3.8.    Bij annulering van meer dan 14 dagen na datum contractondertekening, mailovereenkomnst wordt een bedrag van € 495,- exclusief BTW aan gemaakte kosten in rekening gebracht.

3.9.    Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft SolarSystemCare het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.10.  SolarSystemCare kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien SolarSystemCare op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

3.11.  SolarSystemCare is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 1. Uitvoering overeenkomst, Levering, risico en eigendom

4.1.    De door SolarSystemCare te leveren zaken gelden als geleverd zodra de zaken afhankelijk van de koopovereenkomst aan het door de koper opgegeven adres zijn geleverd of geïnstalleerd.

4.2.    Voor de levering en eventuele installatie wordt (telefonisch) een afspraak gemaakt tussen SolarSystemCare en koper, waarbij koper zorg draagt dat de installateur toegang heeft tot het object waar de installatie moet plaatsvinden, op datum afspraak.

4.3.    De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een niet tijdige levering dient SolarSystemCare derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijk termijn voor nakoming.

4.4.    Het risico voor de door SolarSystemCare te leveren zaken is voor de koper vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in Lid 4.1.

4.5.    Alle door SolarSystemCare geleverde zaken blijven eigendom van SolarSystemCare tot aan het moment van algehele voldoening van al het geen SolarSystemCare heeft overeengekomen in de koopovereenkomst.

4.6.    SolarSystemCare raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gevonden gebreken binnen bekwame tijd, per email, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

4.7.    Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

4.8.    SolarSystemCare is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

4.9.    SolarSystemCare kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen. Zonnepanelen kunnen onderling verschillen omdat we werken met een natuurproduct.

4.10.  Betwisting van hetgeen door SolarSystemCare in rekening is gebracht dient binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan SolarSystemCare kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan zal de factuur bindend zijn. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.

4.11.  De Klant dient SolarSystemCare in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, en dient er zorg voor te dragen dat het systeem, dat geïnstalleerd moet worden, door SolarSystemCare  en/of de installateur goed toegankelijk is.

4.12.  De Klant is verplicht om zorg te dragen voor de dragen dat SolarSystemCare en/of installateur, nadat een afspraak is gemaakt ter verhelpen van een storing en/of het uitvoeren van werkzaamheden, ook daadwerkelijk toegang heeft tot het pand waarin het systeem is geplaatst. Indien de Klant hiermee in gebreke blijft, is SolarSystemCare gerechtigd voorrij- en arbeidskosten in rekening te brengen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de Klant de Service alsnog te laten verrichten.

Het niet toegang verlenen tot het object, ontslaat de klant niet tot zijn verplichtingen die vastgelegd zijn, in de overeenkomst tussen SolarSystemCare  en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 1. Overmacht

5.1.    SolarSystemCare is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan SolarSystemCare  van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan SolarSystemCare toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.

5.2.    In geval van overmacht aan de zijde van SolarSystemCare worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden is SolarSystemCare bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

 1. Betaling en zekerheid

6.1.    Klant dient betalingen aan SolarSystemCare volgens de in de bestelprocedure of in de offerte omschreven overeengekomen afspraken te voldoen. SolarSystemCare  is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook per klant wijzigen.

6.2.    Installatie zal slechts plaatsvinden nadat de Klant tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan. Zoals overeengekomen in de door de  koper volledig en ingevulde en ondertekende bestelformulier.

6.3.    Betwisting van hetgeen door SolarSystemCare in rekening is gebrachte dient binnen 14 dagen na het ingevulde en ondertekende bestelformulier schriftelijk en gemotiveerd aan SolarSystemCare kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan zal de factuur bindend zijn. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.

6.4.    Indien niet anders is overeengekomen dient 100% van de betaling voor oplevering doch echter niet later dan 5 dagen voor de overeengekomen montagedatum te zijn voldaan. Te allen tijde dient 100% van de betaling te zijn voldaan op de dag van oplevering vóór aanvang montage.

6.5.    Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen niet op.

6.6.    De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SolarSystemCare kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is, en zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

6.7.    Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Dit onderdeel van de overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper volledig en ingevulde en ondertekende bestelformulier is ontvangen en aanvaard.

6.8.    Indien de klant enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet zal de klant in gebreke worden gesteld. Vervolgens volgt de aanmaningsprocedure. De aanmaningsprocedure zal worden uitbesteed en verhaald worden op de klant. Over het verschuldigde bedrag zal de wettelijke rente worden toegerekend aan de klant.

 1. Garantie en conformiteit

7.1.    SolarSystemCare staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2.    Indien specifiek overeengekomen, staat SolarSystemCare er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

7.3.    Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant onmiddellijk nadat de installatie heeft plaats gevonden SolarSystemCare daarvan in te kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

7.4.    Indien SolarSystemCare de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, kosteloos vervangen of (deels)vergoed, binnen Nederland.

7.5.  De opbrengstgarantie op de zonnepanelen is afhankelijk per type zonnepaneel. Het termijn dat uw opbrengstgarantie geldt wordt zowel op uw offerte als factuur weergegeven. De opbrengst kan maximaal 10% door SolarSystemCare worden bijgesteld.

7.6.    De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is één jaar na levering tenzij anders aangegeven.

7.7.    SolarSystemCare is niet en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ondeugdelijke materialen die aangetroffen worden tijdens de installatie denk hierbij aan een lekkend dak voordat de pv installatie in bedrijf gesteld was. SolarSystemCare  is bereid om gebroken dakpannen die een duidelijk verband houden met de installatie te vervangen indien de koper deze op voorraad heeft.

7.8.    Indien koper zelf de Zonnepanelen installeert, zijn de transportkosten van de betreffende componenten bij aanspraak op garantie voor rekening van koper (uitgezonderd de omvormer).

7.9.    Indien koper de Zonnepanelen via SolarSystemCare heeft laten installeren, zal SolarSystemCare gedurende 2 jaar werkzaamheden welke betrekking hebben op vervanging kosteloos uitvoeren.

7.10.  Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.

7.11.  Op zonnepanelen en omvormers is fabrieksgarantie van toeppassing.

7.12.  Reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.

7.13.  De koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens SolarSystemCare  vervalt.

7.14.  Reclames ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens SolarSystemCare plaats te hebben binnen twee maanden na het blijken daarvan.

 1. Ieder recht op garantie vervalt indien:

8.1.    De door SolarSystemCare  gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd.

8.2.    De Zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming.

8.3.    Koper niet door SolarSystemCare ingeschakelde derden zonder toestemming van SolarSystemCare  aan de installatie werkzaamheden heeft laten verrichten.

8.4.    Koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens SolarSystemCare niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt

8.5.    Uitgesloten van garantie zijn:

8.5.1.   Schade aan de Zonnepanelen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte bliksemslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer.

8.5.2.   Schade aangebracht door dieren, vandalisme, diefstal en molest.

8.5.3.   Schade ontstaan door extreme weeromstandigheden als hagel (met een diameter > 25mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstromen, zandstormen e. d.

8.5.4.   Schade / gebreken die ontstaan is / zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen e.d.

8.5.5.   Schade / gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door een erkend installateur op uitdrukkelijk voorschrift van koper zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden.

8.5.6.   Schade / gebreken die het gevolg is / zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder– of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de zonnepanelen.

8.5.7.   Voor pv-systemen of onderdelen van pv-systemen die SolarSystemCare van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van SolarSystemCare jegens de koper nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens SolarSystemCare.

 1. Klachtenprocedure

9.1.    Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van SolarSystemCare, dan kan hij bij SolarSystemCare telefonisch, of schriftelijk een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2.    SolarSystemCare geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal SolarSystemCare  binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.3.    SolarSystemCare heeft voor klachten omtrent het functioneren van haar zonnepanelen en daarbij alle behorende diensten, die onderdeel van onze dienstverlening kunnen zijn, een klachtenregeling vastgesteld, die beantwoordt aan de conform wetgeving gestelde eisen.

 1. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

10.1.  De totale aansprakelijkheid van SolarSystemCare  jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer echter meer bedragen dan € 500,00.

10.2.  Aansprakelijkheid van SolarSystemCare jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3.  Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op SolarSystemCare  jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SolarSystemCare.

10.4.  De aansprakelijkheid van SolarSystemCare jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant SolarSystemCare onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SolarSystemCare ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SolarSystemCare  in staat is adequaat te reageren.

10.5.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SolarSystemCare meldt.

10.6.  In geval van overmacht is SolarSystemCare niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 1. Eigendomsvoorbehoud

11.1.  Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van SolarSystemCare.

 1. Persoonsgegevens

12.1.  SolarSystemCare verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de door de koper volledig en ingevulde en ondertekende bestelformulier, en/of het op de website gepubliceerde privacy statement en voor marketing doeleinden

 1. Slotbepalingen

13.1.  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2.  Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar SolarSystemCare  gevestigd is.

13.3.  Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4.  Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook de communicatie per email verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de email voldoende vaststaat.

13.5.  In schriftelijke communicatie niet-email zijnde dient wel een retour email adres vermeld te zijn teneinde SolarSystemCare de mogelijkheid te bieden op dit schrijven te kunnen reageren. SolarSystemCare communiceert niet per briefpost.

 1. Gegevens organisatie

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per telefoon contact met ons op. Reageren doen wij uitsluitend per telefoon of email.

SolarSystemCare
Nieuwstraat 17
1402AR, Bussum
Tel.: 0356224774

www.solarsystemcare.nl
info@solarsystemcare.nl
kvk: 57711348