Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten met SolarSystemCare B.V. Wij raden u aan deze voorwaarden goed door te lezen.

 1. Algemeen
 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SolarSystemCare zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen en aldus door SolarSystemCare Schriftelijk is aanvaard.
 • Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, dan zijn deze voor SolarSystemCare slechts bindend, indien en voor zover deze door SolarSystemCare uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard. De overige voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht.
 1. Definities
 • SolarSystemCare: de besloten vennootschap Solar System Care B.V., gevestigd te Naarden en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 89808711.
 • Product: een PV–systeem bestaande uit (meerdere) zonnepanelen (fotovoltaïsche panelen) met toebehoren, zoals bijvoorbeeld omvormers.
 • Website: de website van SolarSystemCare, te raadplegen via www.solarsystemcare.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met SolarSystemCare tot aankoop en/of levering van een of meer Producten.
 • Consument-Klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met SolarSystemCare tot aankoop en/of levering van een of meer Producten en die geen vrij beroep of bedrijf uitoefent dan wel een natuurlijk persoon die de overeenkomst aangaat voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 • Algemene Voorwaarden: de voorwaarden zoals bepaald in dit document.
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen SolarSystemCare en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Schriftelijk: schriftelijk in fysieke en elektronische vorm, waaronder per brief en e-mail, met uitzondering van (schriftelijke) communicatie per mobiele telefoon.
 1. Totstandkoming overeenkomst
 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant binnen 14 dagen akkoord heeft gegeven op de gedane offerte, dan wel door de Klant binnen 14 dagen een e-mail wordt gestuurd met daarin een bevestiging, verwijzend naar een gedane offerte.
 • Alle aanbiedingen van SolarSystemCare zijn vrijblijvend, hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, en gelden slechts zolang de voorraad strekt. Prijzen op offertes zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld of tenzij andere heffingen van overheidswege worden opgelegd. SolarSystemCare mag uitgebrachte offertes zonder opgaaf van redenen intrekken.
 • In de offerte staan opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van onze Producten benoemd. Deze gegevens zijn een algemene weergave. Er kunnen dan ook geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.
 • Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren die eventueel ten grondslag liggen aan de beslissing van de Klant om een Overeenkomst te sluiten, zijn voor risico van de Klant.
 • De Klant is de overeengekomen prijs verschuldigd. Kennelijke fouten/verschrijvingen in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door SolarSystemCare worden gecorrigeerd. Gedane offertes zijn onderhevig aan eventuele prijsstijgingen van leveranciers van SolarSystemCare.
 • De Consument-Klant heeft de mogelijkheid de Overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening van de Overeenkomst kosteloos te ontbinden (herroepingsrecht). Deze ontbinding dient Schriftelijk te worden gedaan. De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de Klant en de Klant is aansprakelijk voor schade aan geretourneerde producten, ook als die door het retourtransport is veroorzaakt.
 • Indien de Consument-Klant van het herroepingsrecht van Artikel 3.6 gebruik heeft gemaakt, dan draagt SolarSystemCare binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
 • Indien de Overeenkomst na 14 dagen wordt ontbonden of anderszins wordt opgezegd, zal 30% van het totale bedrag van de offerte in rekening worden gebracht.
 • De Overeenkomst is onherroepelijk na volledige uitvoering van de dienst, en met aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verklaart de Klant dat de geïnstalleerde producten niet kunnen worden teruggenomen, tenzij de klant daar recht op heeft op grond van de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
 • Door SolarSystemCare wordt een standaardinstallatie aangeboden en uitgevoerd. Aanvullende wensen van de Klant met betrekking tot de installatie dienen vooraf Schriftelijk te worden overeengekomen.
 • SolarSystemCare is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een Overeenkomst met de Klant en hoeft de Klant hiervan niet vooraf op de hoogte te stellen. De installatiewerkzaamheden van SolarSystemCare worden door gecertificeerde monteurs en elektriciens uitgevoerd. In de Overeenkomst worden alle kosten genoemd. Bijkomende kosten worden slechts in uitzonderlijke omstandigheden en na overleg met de Klant in rekening gebracht.
 • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft SolarSystemCare het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • SolarSystemCare kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien SolarSystemCare op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.
 1. Uitvoering overeenkomst, Levering, risico en eigendom
 • De door SolarSystemCare te leveren zaken gelden als geleverd zodra de zaken afhankelijk van de Overeenkomst aan het door de Klant opgegeven adres zijn geleverd en/of geïnstalleerd.
 • Voor de levering en eventuele installatie wordt (telefonisch of Schriftelijk) een afspraak gemaakt tussen SolarSystemCare en koper, waarbij de Klant zorgdraagt dat de installateur volledige toegang heeft tot het object waar de installatie moet plaatsvinden, op de datum zoals afgesproken.
 • De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een niet tijdige levering dient SolarSystemCare derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijk termijn voor nakoming.
 • Het risico voor de door SolarSystemCare te leveren zaken is voor de Klant vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in Artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.
 • Alle door SolarSystemCare geleverde zaken blijven eigendom van SolarSystemCare tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst. De Klant mag de geleverde zaken, voordat de eigendom daarvan volledig is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. De Klant verleent SolarSystemCare bij voorbaat toestemming om het Product zo nodig te verwijderen en terug te halen, en zal SolarSystemCare daartoe alle gelegenheid verschaffen. Bij verwijdering van het Product is SolarSystemCare niet gehouden de voor het Product aangebrachte leidingen en andere accessoires te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.
 • SolarSystemCare raadt de Klant aan de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren en de eventuele daarbij gevonden gebreken binnen bekwame tijd Schriftelijk te melden. Zie nader het Artikel van deze Algemene Voorwaarden omtrent garantie en conformiteit.
 • Leveringen van bestellingen die worden verstuurd, vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de Producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de Producten.
 • Als het bestelde Product niet meer leverbaar is, is SolarSystemCare gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product. De Consument-Klant is gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen nadat SolarSystemCare de Klant hiervan op de hoogte heeft gesteld kosteloos te ontbinden en het Product binnen 14 dagen kosteloos te retourneren. Indien niet binnen deze termijn wordt ontbonden en/of het Product wordt geretourneerd, dient het factuurbedrag te worden voldaan.
 • SolarSystemCare kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen. Zonnepanelen kunnen onderling verschillen omdat wordt gewerkt met een natuurproduct. In de loop der tijd kan ook kleurverschil optreden. Bij cosmetische afwijkingen worden Producten niet vervangen en er is ook geen recht op vergoeding.
 • Indien de Klant specifieke instructies heeft gegeven met betrekking tot waar geboord moet worden, draagt de Klant het risico voor eventuele schade ontstaan door boren door elektriciteit-, water- en/of cv-leidingen.
 • Betwisting van hetgeen door SolarSystemCare in rekening is gebracht, dient binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd aan SolarSystemCare kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan is de factuur bindend. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort, tenzij dwingend recht de Klant het recht tot opschorting geeft.
 • De Klant dient SolarSystemCare in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, en dient er zorg voor te dragen dat het Product en de locatie waar het Product geïnstalleerd moet worden door SolarSystemCare en/of de installateur goed toegankelijk is. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht, vrij is van gebreken. Indien de Klant hiermee in gebreke blijft, is SolarSystemCare gerechtigd voorrij- en arbeidskosten in rekening te brengen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de Klant de Service alsnog te laten verrichten. Het niet toegang verlenen tot het object, ontslaat de klant niet tot zijn verplichtingen die vastgelegd zijn in de Overeenkomst, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken
 • Indien werkzaamheden niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd omdat de Klant niet aan de verplichtingen uit Artikel 4.12 heeft voldaan, zijn eventuele schade en kosten voor rekening van de Klant en is SolarSystemCare gerechtigd voorrij- en arbeidskosten in rekening te brengen. Indien de installatiewerkzaamheden niet op een voor SolarSystemCare veilige, correcte en duurzame wijze kunnen worden uitgevoerd, is SolarSystemCare niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen en kan zij de Overeenkomst zonder kosten ontbinden.
 • De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de vereiste ontheffingen, beschikkingen, toestemmingen en vergunningen.
 1. Overmacht
 • SolarSystemCare is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs niet aan haar zijn toe te rekenen, waaronder bijvoorbeeld valt vertraagde verstrekking aan SolarSystemCare van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, alsmede ongevallen, internetstoringen, bedrijfsstoringen, personeelstekorten, stakingen en overige externe invloeden.
 • In geval van overmacht aan de zijde van SolarSystemCare worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden is SolarSystemCare bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een Schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in onderdeel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
 1. Betaling en zekerheid
 • De Klant dient betalingen aan SolarSystemCare te voldoen volgens de wijze die in de Overeenkomst is overeengekomen. SolarSystemCare is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook per klant wijzigen.
 • Tenzij anders is overeengekomen, dient het volledige factuurbedrag door de Consument-Klant binnen 5 dagen en voor de Klant binnen 30 dagen na de montagedatum te zijn voldaan. Bij offertes van meer dan € 10.000,- kan een voorschot in rekening worden gebracht. Levering en/of installatie zal in dat geval slechts plaatsvinden nadat de Klant tijdig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting(en).
 • De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen, tenzij Klant consument is. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 • Indien de Klant enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, geldt dat door het enkel verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn de Klant in verzuim is. Als de Klant niet op tijd betaalt, stuurt SolarSystemCare een betalingsherinnering. De Klant moet dan binnen 14 dagen alsnog betalen.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 • Buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten als gevolg van de niet nakoming van enige (betalings-)verplichting komen ten laste van de Klant.
 • In geval van niet-tijdige betaling is SolarSystemCare bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 1. Garantie en conformiteit
 • SolarSystemCare staat ervoor in dat het geleverde Product voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • SolarSystemCare staat ervoor in dat het geleverde Product geschikt is voor normaal gebruik. Daarbij geldt dat de Klant verplicht is tot regulier onderhoud en tot inachtneming van de zorgvuldigheid die van hem verwacht mag worden ten aanzien van het geleverde Product. In bijzondere gevallen kan afzonderlijk worden overeengekomen dat het geleverde Product tevens geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Voor door SolarSystemCare geleverde Producten geldt de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende Product wordt geboden. Indien deze regeling voor de Consument-Klant nadeliger is dan op grond van de wet en de overeenkomst op afstand, dan gelden de rechten conform de wet en overeenkomst op afstand. In het concreet betekent dit dat de Consument-Klant bij een gebrek buiten zijn schuld recht heeft op gratis reparatie of gelijkwaardige vervanging van de non-conforme (onderdelen van de) het Product gedurende een periode van 5 jaar. In andere gevallen zal SolarSystemCare werkzaamheden die betrekking hebben op vervanging vanwege defecten die onder de garantie vallen, gedurende 2 jaar na installatie kosteloos uitvoeren.
 • Er is geen sprake van garantie indien: gebreken/storingen het gevolg zijn van normale slijtage; er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht (waaronder begrepen reparaties of uitbreidingen zonder toestemming van SolarSystemCare of de fabrikant); de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; beschadiging is ontstaan door externe oorzaken of invloeden zoals bijvoorbeeld brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, storm (windkracht 7 of meer), etc.; beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • Garanties zijn door Koper niet over te dragen aan derden.
 • Indien het afgeleverde Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst voldoet, dan is de Klant verplicht dit onverwijld, en uiterlijk binnen 7 dagen nadat de installatie heeft plaats gevonden, Schriftelijk aan SolarSystemCare te melden. Voor de Consument-Klant geldt een termijn van 2 maanden. Doet de Klant dit niet, kan vervalt enige aanspraak op herstel, vervanging, of vergoeding.
 • Indien SolarSystemCare de klacht conform Artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden gegrond acht, worden na overleg met de Klant het relevante product hersteld, kosteloos vervangen voor een gelijkwaardig Product of (deels) vergoed.
 • De opbrengstgarantie op de geleverde zonnepanelen is afhankelijk van het type zonnepaneel en wordt door de producent van de zonnepanelen aangegeven. SolarSystemCare biedt geen aanvullende opbrengstgarantie.
 • De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is 2 jaar na levering, tenzij anders overeengekomen.
 • SolarSystemCare is niet aansprakelijk voor ondeugdelijke materialen en/of gevaarlijke situaties die aangetroffen worden tijdens de installatiewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een lekkend of rottend dak, evenals de schade die daaruit voortvloeit.
 • Bij de installatie van zonnepanelen moet op het dak gewerkt worden. Het kan daarom altijd voorkomen dat dakpannen tijdens de werkzaamheden beschadigd raken. SolarSystemCare is bereid om gebroken dakpannen die een duidelijk verband houden met de installatiewerkzaamheden te vervangen, mits de Klant deze op voorraad heeft. SolarSystemCare zal geen nieuwe dakpannen bestellen en plaatsen.
 • Indien de Klant zelf de zonnepanelen installeert, zijn de transportkosten van de betreffende Producten bij aanspraak op garantie voor rekening van de Klant (uitgezonderd de omvormer).
 • Op zonnepanelen en omvormers is fabrieksgarantie van toeppassing. SolarSystemCare biedt geen aanvullende garantie. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd. Indien aanspraak op garantie bestaat, zal SolarSystemCare eventuele vervangende panelen conform Artikel 7.10 van deze Algemene Voorwaarden installeren, of het uitgekeerde garantiebedrag aan de Klant vergoeden, dit ter vrije keuze van de Klant.
 • Een tekortkoming in het functioneren van (een onderdeel van) het Product dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat Klant de tekortkoming heeft ontdekt Schriftelijk en gemotiveerd aan SolarSystemCare kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de garantieaanspraak vervalt. Voor de Consument-Klant geldt een termijn van 2 maanden. SolarSystemCare zal de melding zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.
 • Reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.
 1. Uitzonderingen op garantie
 • De garantie vervalt indien:
 • door SolarSystemCare  gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
 • de zonnepanelen onoordeelkundig en/of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming zijn gebruikt;
 • de Klant zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van SolarSystemCare niet door SolarSystemCare ingeschakelde derden aan de installatie werkzaamheden heeft laten verrichten;
 • de Klant enige uit de Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens SolarSystemCare niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
 • Uitgesloten van garantie zijn:
 • schade door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte bliksemslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en/of oproer;
 • schade aangebracht door dieren, vandalisme, diefstal en/of andere vernieling;
 • schade door extreme weeromstandigheden zoals bijvoorbeeld hagel, windhozen, wervelstromen, zandstormen;
 • schade als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, of andere stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de PV-installatie;
 • schade door materialen/installatietechnieken die op uitdrukkelijk verzoek van de Klant zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden;
 • schade door vormveranderingen in de bouwkundige onder– of draagconstructies, voor zover deze geen onderdeel uitmaken van de PV-installatie.
 • De garantieverplichting van SolarSystemCare voor door haar bij derden aangeschafte PV-systemen of onderdelen daarvan, zoals zonnepanelen, zijn nooit groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens SolarSystemCare.
 1. Algemene klachtenprocedure
 • Indien de Klant een klacht heeft over de dienstverlening van SolarSystemCare, dan kan hij bij SolarSystemCare telefonisch of Schriftelijk een klacht indienen.
 • SolarSystemCare geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal SolarSystemCare binnen 14 dagen ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven.
 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • De totale aansprakelijkheid van SolarSystemCare jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag waarvoor SolarSystemCare verzekerd is.
 • Aansprakelijkheid van SolarSystemCare jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Buiten de in Artikel 10.1 en 10.2 van deze Algemene Voorwaarden genoemde gevallen rust op SolarSystemCare jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 • De in Artikel 10.1 t/m 10.3 van deze Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SolarSystemCare en indien en voor zover deze bepalingen in strijd met wettelijke verplichtingen van SolarSystemCare zijn.
 • Aansprakelijkheid van SolarSystemCare jegens de Klant vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant SolarSystemCare onverwijld en deugdelijk Schriftelijk ingebreke stelt, met een redelijke termijn tot ongedaanmaking van de tekortkoming, en SolarSystemCare na het verstrijken van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SolarSystemCare in staat is adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, Schriftelijk bij SolarSystemCare meldt. Voor de Consument-Klant geldt een termijn van 2 maanden.
 • In geval van overmacht is SolarSystemCare niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 1. Persoonsgegevens
 • SolarSystemCare verwerkt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met haar privacy beleid en neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 1. Slotbepalingen
 • Op elke met SolarSystemCare gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Uitsluitend de Rechtbank Midden-Nederland is bevoegd ten aanzien van geschillen die ontstaan naar aanleiding van en/of verband houden met de Overeenkomst. In geval van een Consument-Klant, kan de Consument-Klant binnen 1 maand nadat SolarSystemCare zich op deze bepaling heeft beroepen kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • SolarSystemCare heeft het recht de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.
 • Indien SolarSystemCare niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of SolarSystemCare in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website. De inhoud van de Website van SolarSystemCare is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SolarSystemCare kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Aan de Website kunnen geen rechten worden ontleend.

Gegevens organisatie

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust Schriftelijk of telefonisch contact met ons op. Reageren doen wij uitsluitend per telefoon of e-mail.

Solar System Care B.V.
Prinses Irenehof 37
1411CB Naarden

KvK: 89808711

T: 0356224774
E: info@solarsystemcare.nl
W: www.solarsystemcare.nl